Algemene Voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden zijn bij Sup1 van toepassing. Bij het boeken geef je aan kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en dat je met deze voorwaarden akkoord gaat. 

DEFINITIES
Artikel 1
1.1  Naast de algemene voorwaarden gelden bij Sup1 huurvoorwaarden voor SUP verhuur.
1.2  Bij tegenstrijdigheid in de algemene voorwaarden en de huurvoorwaarden gelden altijd de algemene voorwaarden.
1.3  Bij het reserveringen van een artikel in de webshop staat duidelijk vermeld dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
1.4  Huurder: de natuurlijke persoon die als huurder de overeenkomst sluit.
1.5  Verhuurder: de ondernemer in deze overeenkomst; Sup1 B.V. kantoorhoudende te Binnendelta 10d, 1261WZ te Blaricum.
1.6  Boeking: vastgelegde opdracht voor huur van een SUP tussen huurder en verhuurder die tot stand komt na betaling en ontvangst opdrachtbevestiging.
1.7  Huurovereenkomst: overeenkomst tussen huurder en verhuurder.
1.8  Gehuurde, verhuurde: de door verhuurder beschikbaar gestelde producten aan huurder, bijvoorbeeld Stand Up Paddle board (SUP), peddel, vin, drybag en/of andere producten vermeld bij de boeking.

OVEREENKOMST EN PRIJS
Artikel 2

2.1  De overeenkomst wordt aangegaan tussen huurder en verhuurder.
2.2  Het aanbod en de prijzen staan vermeld op de website www.sup1.nl.
2.3  Een boeking wordt aangevraagd middels de website www.sup1.nl.
2.4  Na aanvraag via de website van SUP1 ontvangt de huurder een e-mail op het aangegeven e-mail adres met daarin gegevens over de definitieve boeking of hoe deze definitief kan worden gemaakt.
2.5  Via sup1.nl dienen de huursom en eventuele aangeschafte producten vooraf te worden betaald. Bij betaling gaat de huurder akkoord met deze algemene voorwaarden alsmede de huurvoorwaarden.
2.6 De borgsom dient bij afgifte van het materiaal te worden betaald, bij voorkeur in contanten voor een vlotte (terug)betaling. Borg via bankbetaling wordt binnen enkele werkdagen teruggestort op rekening van huurder indien de SUP na gebruik in dezelfde staat als uitgegeven, compleet en schoon is ingeleverd.
2.7  Nadat de boeking online betaald is, is de boeking definitief.
2.8  Ook bij huur op locatie dient huurder akkoord te gaan met de huur- en algemene voorwaarden van SUP1 en de schriftelijke verklaring te ondertekenen. De huurprijs en borgsom dienen vooraf te worden betaald.

HERROEPINGSRECHT BOEKING
Artikel 3

3.1  De huurder heeft het recht gedurende 14 dagen na boeking, de boeking te annuleren
3.2  Annulering is alleen mogelijk tot 24 uur voor de verhuur / boekingsdatum, anders is verhuurder het volledige bedrag verschuldigd.
3.3  Indien huurder gebruik wil maken van zijn/haar herroepingsrecht dient hij/zij telefonisch contact op te nemen op 035-2085369 en/of een e-mail te sturen naar info@sup1.nl. Bij geen gehoor dient verhuurder duidelijk zijn naam en terugbel gegevens achter te laten op de voicemail. De herroeping is pas akkoord na volledige invulling van het retourformulier, te vinden op sup1.nl onder het kopje verhuur.
3.4  Het reeds betaalde huurbedrag wordt binnen 14 dagen teruggestort op zijn/haar rekening na ontvangst van de e-mail.

HUURPERIODE EN VERPLICHTINGEN
Artikel 4

4.1  Materiaal wordt alleen verstrekt op vertoon van de boekingsbevestiging die per e-mail wordt verstrekt.  
4.2  Op locatie/bij afhaling dient de schriftelijke verklaring te worden overhandigd of getekend door elke huurder (en/of begeleiding van minderjarige huurder).
4.3  De huurder is verplicht alle gehuurde materialen op het vooraf afgesproken tijdstip te retourneren bij verhuurder.
4.4  Bij overschrijding van het afgesproken tijdstip kunnen extra huurkosten doorberekend aan huurder naar boven afgerond op volledige uren.
4.5  De huurder dient zorgvuldig om te gaan met de gehuurde materialen en te gebruiken volgens de gegeven instructies van verhuurder.
4.6  De huurder laat gehuurde materialen nimmer onbewaakt achter en is niet bevoegd de gehuurde materialen aan derde uit te lenen.
4.7  De huurder dient verhuurde materialen onbeschadigd in te leveren aan verhuurder. Eventuele schades en/of vermissing van verhuurde materialen worden direct aan huurder doorberekend en dienen te worden betaald en/of worden in mindering gebracht van de borg.
4.8  Gehuurde materiaal dient schoon te worden ingeleverd. Indien dit niet het geval is wordt er 5 euro schoonmaakkosten van de borg in mindering gebracht.
4.9 De huurder dient zorg te dragen voor een deugdelijke WA-verzekering. Indien huurder geen WA-verzekering heeft dient hij dit vooraf aan te geven en is verhuurder gerechtigd de boeking te annuleren zonder teruggave van de reeds betaalde kosten.
4.10 Verhuurder kan door onvoorziene omstandigheden (weer, veiligheid of andere) de boeking annuleren en een nieuwe boekingsdatum voorstellen of het huurbedrag terugstorten aan huurder. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op kostenvergoeding van de door huurder gemaakte kosten ten gevolge van de annulering.

AANSPRAKELIJKHEID VERHUURDER
Artikel 5

5.1  De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die de huurder lijdt als gevolg van gebruik van de gehuurde materialen, tenzij er sprake is van opzet en/of roekeloosheid aan de zijde van verhuurder.
5.2  De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die derden lijden als gevolg van het gebruik door de huurder en/of derden aan wie huurder de verhuurde materialen ter beschikking heeft gesteld.
5.3  Indien verhuurder aansprakelijk is dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat haar verzekering aan haar uitkeert.

Als er in deze tekst onduidelijkheden zijn of als je vragen hebt aarzel niet contact op te nemen!